vpis na fakulteto 2015 omejitve

Za prvi, drugi in tretji rok za tudijsko leto 2014/2015 prijava poteka preko spletnega portala eV v elektronski obliki na /prijava/.
V primeru omejitve vpisa, pa se med kandidati za vpis izbera na poglagi dodatnih kriterijev.
Kandidati, katerim se izbirni postopek prvega roka e ni konal, se rok za naknadno prijavo v drugem prijavnem roku doloi individualno in se sporoi s sklepom o rezultatu izbirnega postopka za prvi rok.Vpis sprejetih.V razpisu so objavljeni dodiplomski in enoviti magistrski tudijski programi na fakultetah in tevilo razpisanih prostih mest za redni in izredni tudij.Ravno tako image lounge 1.4 mac bo moral ob vsaki spremembi v prijavi postopek ponoviti.Ministrstvo za izobraevanje, znanost in port konec januarja ali v zaetku februarja izda.Na podlagi kriterijev se za vsakega kandidata izrauna tevilo tok, sprejeti pa so tisti z najvijim tevilom tok glede na tevilo prostih mest ( primeri izrauna tok).Prijavni rok (zaetek okrobra v tretjem prijavem roku kandidati namesto elektronske prijave poljejo pisno pronjo za vpis tistemu visokoolskemu zavodu, na katerem so ostala prosta vpisna mesta tudi po izteku drugega prijavnega roka.Sigen-CA, potaca, halcom in, nLB.Pronji priloijo overjene kopije sprieval in drugih potrebnih dokazil.Prijavni rok (konec avgusta v drugem prijavnem roku se na razpisana mesta lahko prijavijo kandidati, ki v prvem roku niso bili sprejeti v nobenega od v prvi prijavi izbranih tudijskih programov, ki prve prijave niso oddali, ter tisti ki so e bili sprejeti v prvem.V primeru, da je tevilo prijav v nek tudijski program le nekoliko veje od tevila prostih mest, se lahko zgodi, da sklepa o omejitvi vpisa ni, povea pa se tevilo prostih mest.V prvem prijavnem roku kandidati oddajo prijavo, v kateri si po prednostnem vrstnem redu izberejo enega, dva ali tri tudijske programe iz katerekoli fakultete v Sloveniji.V primeru, da je tevilo prijav v doloen tudijski program veje od tevila prostih mest, se v veini primerov sprejme sklep o omejitvi vpisa v ta tudijski program.Elektronska prijava bo mogoa na dva naina: Prijava z digitalnim potrdilom, prijava z uporabnikim imenom in geslom.Kriteriji so specifini za vsak tudijski program in so objavljeni v razpisu.Ob prijavi z digitalnim potrdilom, pa bo vsak prijavnico podpisal in oddal digitalno, tako odpade tiskanje, podpisovanje in poiljanje po poti, poenostavljeno je pa tudi spreminjanje prijave.Vpis v dodiplomske in enovite magistrske tudijske programe poteka v treh rokih.Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske tudijske programe.E tudijski program nima omejitve, so nanj sprejeti vsi kandidati, ki izpolnjujejo osnovne kriterije za vpis.Sklep o omejitvi vpisa Univerza izda konec aprila, po prejetih prijavah za vpis od vseh kandidatov.Digitalno potrdilo se lahko pridobi pri.