sql server create login windows authentication

Vechny edice SQL Server 2008 mají identické jádro, take není problém mezi edicemi databázi penáet.
Následující ukázka pidá bod na mapu ve vlastní vrstv: var layer new VEShapeLayer var shape new VEShape(VEShapeType.
Instalace, souástí instalace je nástroj System Configuration Checker, kter oví, zda poíta spluje systémové poadavky pro SQL Server 2008.
Doba trvání dotazu byla cca 35 sekund: Tady jsem pidal index na sloupec uradnice, kter obsahuje geografické informace.Predtim je treba na PC kde bezi SQL Server udelat nasledujici:.In the Object Explorer, click the little connection icon at the top of the Object Explorer (the one with a tool tip that reads Connect Object Explorer).I, tento web vyuívá soubory cookie pro analzu, pizpsoben obsah a reklamy.Right-click on the Logins node and select New Login.Powershell, kter SQL Server 2008 vyuívá pro konfiguraci z píkazové ádky.Funkce má dva parametry adresu serveru a pole parametr, ve kterém mete specifikovat vlastnosti pipojení jméno databáze, pihlaovací údaje, vyuití connection pool atd.When using Windows authentication, SQL Server validates the account name and password using the Windows principal token in the operating system.For this tutorial, use SQL Server authentication and enter a password (and confirm it).To potebujete ve chvíli, internet explorer update for xp kdy máte textová data v databázi uloena v Unicode (datová pole nvarchar, nchar, ntext).These could include database developers, database administrators, web applications, corporate CRMs, reporting applications, etc.Var layer new VEShapeLayer var veLayerSpec new 'rss.Alternativa, vekerou správu SQL Serveru 2008 mete dlat pomocí SQL píkaz z píkazové ádky nástrojem sqlps (klasick Powershell obsahující nástroje pro SQL Server 2008).Soubory, které mají vztah k informacím v databázi, ukládejte do databáze, zjednoduíte si zálohování a konzistenci dat se zbytkem databáze.Vloení mapy do stránky a její ovládní pomocí JavaScriptu vyaduje v podstat dv vci.Podpora práce s geografickmi informacemi je dostupná i v edici SQL Server 2008 Express, která je zdarma i ke komerním úelm.V produkním prostedí se doporuuje mít databázové soubory na jiném pevném disku ne soubor pro transakní log.Order BY zev stmt sqlsrv_query(conn, sql, array GET'id Pro tení vsledku dotazu se pouívá smyka while a funkce sqlsrv_fetch, které jako parametr pedáte dotaz.Microsoft recommends that you use Windows Authentication whenever possible, as it's more secure than SQL Server Authentication.Test the new Login, now, let's test out the new login by using it to connect to SQL Server.Navigate to it and try to expand the node so that you can see the tables.
I v naem jednoduchém píkladu na pouití GIS funkcí se budou dotazy vykonávat v desítkách sekund, pokud nebudeme mít vytvoené indexy pro geografická data.